Betalingsvoorwaarden

 • De verpleegnota geldt als factuur.
 • Eventuele klachten moeten binnen de 14 dagen na verzending van de factuur schriftelijk gemeld worden met opgave van de redenen en de referentie van de factuur bij de kasdienst van het Sint-Andriesziekenhuis (Bruggestraat 84 – 8700 Tielt) of per e-mail via kas@sintandriestielt.be.
 • De factuur moet betaald worden binnen 30 dagen na de verzenddatum van de factuur. Is een factuur op de vervaldag geheel of gedeeltelijk niet tijdig betaald, dan zijn na een voorafgaande eerste kosteloze aanmaning verwijlintresten aan de wettelijke intrestvoet verschuldigd. U kan deze extra kosten vermijden door tijdig te betalen. Indien de factuur na de eerste aanmaning nog steeds niet volledig betaald is, zal de factuur verhoogd worden met een schadebeding. De hoogte van het schadebeding is afhankelijk van het openstaande bedrag, volgens onderstaande tabel.

  Openstaand bedrag Schadebeding Extra
  <= 150,00 euro 20 euro -
  Tussen 150,01 en 500,00 euro  20 euro 10% van het verschuldigde saldo min 150,00 euro
  500,00 euro < 55 euro 5% van het verschuldigde saldo min 500,00 euro
   
 • Een gerechtsdeurwaarderskantoor zal ingeschakeld worden. De patiënt geeft hierbij dan ook zijn toestemming dat zijn factuur- en contactgegevens (e-mail, telefoon- of gsm-nummer etc.) kunnen worden doorgegeven in het kader van invorderingen.
 • Indien het ziekenhuis een contractuele verplichting niet nakomt, dient de patiënt deze partij in gebreke te stellen. Deze ingebrekestelling moet binnen de 30 kalenderdagen na kennisname van de tekortkoming worden verzonden op een duurzame drager. Wanneer de tekortkoming niet werd rechtgezet binnen een termijn van 30 kalenderdagen heeft de patiënt recht op een forfaitaire schadevergoeding. Wanneer de schade in geld waardeerbaar is, bedraagt zij 10% van het in geld waardeerbare bedrag met een minimum van 20 euro en een maximum van 250 euro. Wanneer de schade niet in geld waardeerbaar is, bedraagt het forfaitair schadebeding 20 euro.
 • Bij een gerechtelijke procedure is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van West-Vlaanderen bevoegd in toepassing van artikel 624, 2° van het Gerechtelijk Wetboek. In toepassing van artikel 590, lid 1 en artikel 568 van het Gerechtelijk Wetboek zal, afhankelijk van de waarde van de vordering, het vredegerecht te Tielt of de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen (afdeling Brugge) kennisnemen van het geschil.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen