Peri-operatieve bridging

Niemand is gebaat bij het optreden van bloedingen die zich kunnen voordoen in het kader van een operatie of een procedure (bvb. coloscopie, coronarografie ...) en dit zowel voor, tijdens als na de ingreep. Bloedingen zijn echter inherent aan bepaalde ingrepen, of de patiënt nu anti-aggregantia/antico inneemt of niet. Deze bloedingen kan men meestal wel de baas.

Naast de gevreesde bloedingen, treden ook peroperatoir meer trombotische events op, zoals een myocardinfarct.Zelfs bij het ononderbroken innemen van anti-aggregantia tijdens een ingreep is de kans op een niet-fataal infarct 2 tot 6% en de kans op mortaliteit 1 tot 5%. Bij stopzetten echter van de anti-aggregantia verdubbelt de kans op hartinfarct en mortaliteit en vervijf- tot vertienvoudigt de kans op perioperatieve cardiale mortaliteit. 

De mortaliteit door bloedingen bedraagt echter duidelijk minder dan de trombotische mortaliteit cardiaal peroperatoir.Deze bevindingen noodzaken ons om weloverwogen de anti-aggregantia aan te houden, dit in functie van de kans op trombo-embolie ten opzichte van het bloedingsrisico van een bepaalde ingreep.

Hieronder volgt een beknopt overzicht van enerzijds de indicaties van anti-aggregantia en anticoagulantia, gevolgd door een flowchart met suggesties tot beleid van de ontstollende therapie pre- en per-operatoir.Uiteraard blijft overleg met de chirurg of uitvoerder van de procedure primordiaal en is de beslissingsboom maar richtinggevend, doch dit element kan een handige hulp zijn in het sturen van de beslissing.

Ook kan u gebruik maken van een handige tool die u leidt doorheen de flowchart in functie van de gevolgde therapie, de ziekte van de patiënt en de geplande ingreep (hoog versus laag bloedingsricico). We benadrukken nogmaals dat de lijsten eerder richtinggevend zijn en dat overleg de basis moet blijven voor een optimaal beleid bij de patiënt.

Namens de dienst Inwendige Ziekten van het Sint-Andriesziekenhuis,

Dr. F. Desimpel

 

Documenten