Rechten van de patiënt

 • Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening (art. 5 WPR)
  Sociale klasse, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging spelen geen rol bij de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze medewerkers houden te allen tijde rekening met uw recht om zelf te beslissen.

 • Recht op vrije keuze van zorgverlener (art. 6 WPR)
  U hebt het recht zich op elk moment tot een andere zorgverlener te richten. Als u dit wenst, dan kunt u een andere arts raadplegen voor een tweede advies.
   
 • Recht op informatie over uw gezondheidstoestand (art. 7 WPR)
  Dit gebeurt in duidelijke taal, zodat u alles begrijpt. Als taal een probleem vormt, dan kan er via het onthaal een tolk gecontacteerd worden.

 • Recht op het geven van toestemming (art. 8 WPR)
  Voor elke behandeling of ingreep vragen we uw toestemming. Voor een invasieve behandeling of ingreep wordt een “informed consent” (= geïnformeerde toestemming) ondertekend. U hebt uiteraard ook het recht om dit te weigeren.

 • Recht om te vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen. (art. 8/1 en 8/2 WPR)
  Met vragen omtrent de verzekeringsdekking beroepsaansprakelijkheid of de vergunnings- of registratiestatus van uw beroepsbeoefenaar, kan u terecht bij het directiesecretariaat of op onze website. Lees meer over aansprakelijkheid.

 • Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot toevoeging, inzage en afschrift (art. 9 WPR)
  Medische gegevens worden bijgehouden op een veilige plaats. Enkel wie toegang moet hebben tot de gegevens, krijgt die en is door beroepsgeheim gebonden. U mag uw dossier inkijken. U kunt ook een afschrift van uw dossier opvragen. Op uw verzoek voegt de beroepsbeoefenaar door u verstrekte documenten toe aan jouw persoonlijk patiëntendossier. Zie ook patiëntendossier.

 • Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer & op respect voor de intimiteit (art. 10 WPR)
  Informatie in verband met uw gezondheid wordt niet aan anderen meegedeeld, tenzij u toestemming geeft. Tijdens uw behandeling mogen enkel die personen aanwezig zijn, die op professioneel vlak nodig zijn. Bovendien streeft het Sint-Andriesziekenhuis ernaar om op een respectvolle manier om te gaan met zijn patiënten. Dat geldt ook voor de intimiteit en waardigheid van elke patiënt.

 • Recht om een klacht neer te leggen bij de ombudsdienst (art. 11 WPR)
  De ombudsdienst is er om te luisteren naar uw klacht en/of voorstel. U kan bij de ombudspersoon terecht met klachten in verband met de uitoefening van uw patiëntrechten alsook de werking van het ziekenhuis. Meer over onze ombudsdienst.

 • Recht op pijnbestrijding (art. 11 bis WPR)
  U heeft het recht om de meest aangepaste zorg te krijgen. Zorgverleners moeten aandacht hebben om pijn te voorkomen, uw pijntoestand te evalueren, uw pijn te behandelen en te verzachten.

 • Recht op een vertrouwenspersoon/vertegenwoordiger (art. 7 en art. 12 WPR)
  Een patiënt kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon/vertegenwoordiger in de uitoefening van zijn/haar patiëntenrechten.