Betalingsvoorwaarden

  • De verpleegnota geldt als factuur.
  • Eventuele klachten moeten binnen de 14 dagen na verzending van de factuur schriftelijk gemeld worden met opgave van de redenen en de referentie van de factuur bij de kasdienst van het Sint-Andriesziekenhuis (Bruggestraat 84 – 8700 Tielt) of per e-mail via kasdienst@sintandriestielt.be.
  • De factuur moet betaald worden binnen 30 dagen na de verzenddatum van de factuur. Is een factuur op de vervaldag geheel of gedeeltelijk niet tijdig betaald, dan worden na een voorafgaande eerste aanmaning verwijlintresten aan de wettelijke intrestvoeten verschuldigd. U kan deze extra kosten vermijden door tijdig te betalen. Indien de factuur na de eerste aanmaning nog steeds niet volledig betaald is, zal de factuur verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% van het openstaande factuurbedrag met een minimum administratiekost van 25 euro.
  • Een gerechtsdeurwaarderskantoor zal ingeschakeld worden. De patiënt geeft hierbij dan ook zijn toestemming dat zijn factuur- en contactgegevens (e-mail, telefoon- of gsm-nummer etc.) kunnen worden doorgegeven in het kader van invorderingen.
  • Indien het ziekenhuis een onverschuldigde betaling van een patiënt niet binnen 30 dagen na ontvangst en na een voorafgaande eerste aanmaning door de patiënt tijdig terugbetaalt, dan heeft de patiënt recht op dezelfde intrestvoet en hetzelfde schadebeding, met name verwijlintresten aan de wettelijke interestvoeten en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de onverschuldigde betaling met een minimum administratiekost van 25 euro.
  • Bij een gerechtelijke procedure is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van West-Vlaanderen bevoegd in toepassing van artikel 624, 2° van het Gerechtelijk Wetboek. In toepassing van artikel 590, lid 1 en artikel 568 van het Gerechtelijk Wetboek zal, afhankelijk van de waarde van de vordering, het vredegerecht te Tielt of de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen (afdeling Brugge) kennisnemen van het geschil.