Kwaliteitsindicatoren

Meten is weten. Voortdurend worden verschillende parameters (= indicatoren) gemeten die de kwaliteit van onze zorgverlening op een objectieve manier vastleggen. Indicatoren bieden enerzijds informatie aan de verantwoordelijken binnen het ziekenhuis (directiecomité, zorgmanagers, hoofdverpleegkundigen, artsen) maar ook aan alle medewerkers (artsen, verpleegkundigen, paramedici, etc.) over de kwaliteit van de geleverde zorg. Op die manier kunnen indicatoren een hulpmiddel zijn om intern bij te sturen en te verbeteren. 

Het Sint-Andriesziekenhuis werkt mee aan het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²-project), een initiatief dat uitgaat van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse vereniging van hoofdartsen en de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro. Het Sint-Andriesziekenhuis participeert aan alle beschikbare indicatoren van het Vlaams Indicatorenproject.

Op deze manier wordt de zorg in kaart gebracht met effectieve cijfers. Zo kan op een objectieve manier gekeken worden of goede zorg geleverd wordt en kan waar nodig bijgestuurd worden.

Het Sint-Andriesziekenhuis werkt actief mee aan volgende indicatoren:

 1. Ziekenhuisbrede indicatoren
  Basisvereisten voor een goede handhygiëne
  Volledigheid van een geneesmiddelenvoorschrift
  Identificatie van patiënten
  Checklist “veilige heelkunde”
  Aanbeveling van het ziekenhuis
 2. Indicator patiëntentevredenheid
 3. Indicator ziekenhuiswebsite
 4. Indicator borstkanker
 5. Indicator rectumkanker

 

De resultaten zijn hier terug te vinden.

Verbeteracties en -projecten

Aandachtspunten

Binnen de verschillende verpleegafdelingen werken we maandelijks rond een bepaald aandachtspunt. Op deze manier wordt het medisch en verpleegkundig personeel blijvend gesensibiliseerd om bepaalde werkpunten onder de aandacht te houden. Concreet werken we onder andere extra rond pijncontrole en tijdig overschakelen van intraveneuze pijnstilling naar pijnstilling die via de mond kan ingenomen worden. Daarnaast focust het ziekenhuis op alle opmerkingen die uit externe kwaliteitsrapporten voortkomen. Daarom werken we momenteel onder meer aan de uitwerking van meerdere zorgpaden, het digitaliseren van het patiëntendossier en kwaliteitscontroles van leveranciers.

(Bijna-)incidenten opvolgen via incidentmeldsysteem

Via de informatie die we uit ons incidentmeldsysteem krijgen, kunnen we gericht aan preventie en kwaliteitsverbetering werken. We willen alle zorgverstrekkers en medewerkers blijvend stimuleren en ook vanuit de dienst kwaliteit wordt hier de nodige aandacht aan besteed. 

Patiëntbeleving

Er wordt ingezet op de beleving van de patiënt. Door middel van bevragingen bij opgenomen patiënten wordt gekeken waar mogelijke verbeteracties kunnen uitgewerkt worden. 

MOE DA

Onder de noemer ‘MOE DA’ wordt onze manier van werken op verschillende afdelingen onder de loep genomen. Het doel is om met dezelfde inspanning meer tijd te hebben voor activiteiten die onze patiënten belangrijk vinden. De focus ligt op de optimalisatie van het proces rond de zorg, zodat er meer tijd vrij komt voor het primaire zorgproces.